Lịch tuần sinh hoạt công dân - HSSV, năm học 2017-2018 (từ ngày 21/08/2017 - 25/07/2018)

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân - HSSV, năm học 2017-2018  (từ ngày 21/08/2017 - 25/07/2018)cho sinh viên khóa của (Khóa 15, Khóa 16) và Khóa mới (Khóa 17) nhập học ngày 21/08/2017