Thông báo chiêu sinh chuyên đề "Kỹ năng vẽ mẫu thời trang" và Thiết kế rập thời trang"