Thông báo v/v tổ chức thi kết thúc học phần tiếng anh 2, tin học đối với sinh viên vừa học lại trong học kỳ hè